Potrebujete informacije, nasvet ali pogovor glede vašega izobraževanja in kariere?

Bi radi nadaljevali ali dokončali šolanje, pa se soočate s finančnimi ovirami?

Potrebujete le malo vzpodbude?

Potrebujete potrdilo o svojem že pridobljenem znanju?

Želite koristno izrabiti svoj prosti čas?

 Se želite naučiti učinkovitih tehnik za izboljšanje spomina in koncentracije?

Se raje učite sami preko sodobne tehnologije?

 

Na MOCIS-u vam svetujemo v okviru Svetovalnega središča Koroška in nudimo podporo pri učenju v Središču za samostojno učenje.

 

Veseli vas bomo!

ZA ZAPOSLENE

ZA DELODAJALCE

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

KAKOVOST

INFO ISIO

PARTNERJI

ZADNJE NOVICE

Naučimo se sodelovati

Naučimo se sodelovati

V okviru 16. dnevov svetovalnih središč smo na MOCIS-u, Centru za izobraževanje odraslih,
24. septembra 2020, izvedli že IV. strokovni posvet za delodajalce, ki smo ga letos v okviru
“Dneva za znanje” poimenovali: “Delodajalci s sindikati z roko v roki – Naučimo se sodelovati”.

Naučimo se sodelovati

Dan za znanje

V okviru 16. dnevov svetovalnih središč vas MOCIS, Center za izobraževanje odraslih vabi na IV. strokovni posvet za delodajalce, ki smo ga letos v okviru "Dneva za znanje" poimenovali:"Delodajalci s sindikati z roko v roki - Naučimo se sodelovati"četrtek, 24....

Vsi koroški delodajalci in zaposleni, POZOR!

Vsi koroški delodajalci in zaposleni, POZOR!

Zaposleni – ponujamo vam svetovanje za izobraževanje in vrednotenje vaših že pridobljenih znanj, skupaj s kariernim svetovanjem. Delodajalci – vam pa ponujamo sodelovanje in podporo pri upravljanju s človeškimi viri na področju pridobivanja njihovih strokovnih znanj in spretnosti.

Dnevi svetovalnih središč

Dnevi svetovalnih središč

Promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov.
Predstavitev svetovalne podpore odraslim v središčih ISIO ter pri njihovih partnerskih organizacijah.
23. in 25. september 2020.

ZA ZAPOSLENE

Izkoristite brezplačno svetovanje za zaposlene!

Bi radi dokončali ali nadaljevali izobraževanje?

Želite bolje opravljati svoje delo?

Iščete nova znanja in veščine?

Načrtujete spremembo kariere?

Bi radi ovrednotili že pridobljeno znanje, pridobili certifikat?

Verjamemo da VSAK od nas ŽE NEKAJ VE, LAHKO NAPREDUJE in NAJDE POT!

 
Pomagamo vam lahko pri pregledu znanj in spretnosti, pri načrtovanju vaše osebne in karierne poti, ter pri načrtovanju naslednjih korakov.

ZA DELODAJALCE

Izkoristite brezplačno svetovanje za zaposlene!

Poznate potenciale svojih zaposlenih?

Veste kakšne znanja, spretnosti in kompetence imajo?

Načrtujete razvoj zaposlenih?

Znate zanje poiskati pravo usposabljanje?

Naši svetovalci poznajo različne, tudi brezplačne možnosti izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, ki jih lahko vaše podjetje izkoristi.

Svetovalci vam lahko pri razvoju kadrov pomagajo.

 Sodelujejo lahko pri analizi potreb po izobraževanju in usposabljanju, popisu in vrednotenju kompetenc zaposlenih, izdelavi portfolija, pripravi načrta izobraževanja oziroma razvoja kariere zaposlenih.

V Svetovalnem središču Koroška vsaj enkrat letno z namenom dodatne promocije projekta Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih na Koroškem (2016-2022) organiziramo strokovni  posvet za delodajalce, kamor povabimo ugledne goste, ki z nami delijo svoje bogate izkušnje oziroma strokovna znanja. 

Skozi strokovna srečanja želimo delodajalcem predstaviti različne možnosti sodelovanja v okviru motiviranja zaposlenih za vključitev v vseživljenjsko učenje in posebej za dodatno pridobivanje strokovnih kompetenc, priprave analize potreb po izobraževanju v podjetju, pri delu s človeškimi viri, ovrednotenja že pridobljenih znanj in kompetenc zaposlenih, informiranja in organiziranja različnih izobraževanj ter usposabljanj za podjetja idr. 

Poglejte si več!

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovalnega središča ISIO Koroška, ki deluje v okviru MOCIS-a, Centra za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec ter dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119,
4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na MOCIS-u, Centru za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

  KAKOVOST

  Presojanje in razvijanje kakovosti svetovalnih središč

  Eden od ciljev dejavnosti svetovalnih središč je odraslim zagotavljati kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje. Med letoma 2007 in 2008 smo v mreži vseh sedemnajstih slovenskih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih skupaj z Andragoškim centrom Slovenije razvili celovit model presojanja in razvijanja kakovosti. Model opredeljuje skupne vrednote, poslanstvo in vizijo. Vsako svetovalno središče ima izdelano svojo listino kakovosti in izjavo o kakovosti. 

  MODEL

  Model presojanja in razvijanja kakovosti temelji na treh temeljnih ciljih svetovalne dejavnosti v izobraževanju  odraslih:

  • na zagotavljanju dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še
   posebno ranljivim skupinam,
  • na zagotavljanju kakovostnih svetovalnih storitev za izobraževanje in učenje,
  • na učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjskem učenju.

  V modelu so opredeljena temeljna področja delovanja svetovalnega središča in njim pripadajoči standardi kakovosti, kazalniki kakovosti ter merila.

  Temeljna področja delovanja:

  1. potencialni svetovanci (ciljne skupine)
  2. osebje
  3. viri, oprema, informacijske baze
  4. svetovalni proces
  5. partnerstvo
  6. informiranje in promocija
  7. presojanje in razvijanje kakovosti
  8. rezultati
  9. učinki
  10. vodenje, upravljanje in organiziranost.

  Model predvideva povezano kombinacijo štirih pristopov za presojanje in razvijanje kakovosti, to so akreditacija, spremljanje, zunanja evalvacija in samoevalvacija.

  VREDNOTE

  Dostopnost
  Odraslim zagotavljamo dostopnost svetovanja pri odločanju za izobraževanje ali med njim. Naše storitve so brezplačne. Nudimo svetovalne storitve na različnih lokacijah v regiji, časovno smo fleksibilni, prilagajamo se posameznim ciljnim skupinam (zaposlenim, brezposelnim, mladim, starejšim, ljudem z različnimi ovirami in drugim). Informiranje in svetovanje izvajamo osebno, po telefonu, elektronski pošti, preko video povezav in drugih sodobnih komunikacijskih orodij. Skrbimo za redno promocijo naše dejavnosti.

  Zaupnost
  Zaupnost predstavlja temeljni odnos med svetovalcem in svetovancem. Svetovanci nam lahko brez strahu razkrijejo svoje pomisleke, želje in strahove v zvezi z njihovo izobraževalno potjo. S svojim poslanstvom smo zavezani k zaupnosti pri vseh stikih s svetovanci. Zagotavljamo varstvo osebnih podatkov, ki jihpridobimo od svetovancev.

  Spoštljivost
  Spoštljivost pomeni sprejemanje drugačnosti in individualnosti ter enakopravno obravnavo neglede na osebne okoliščine. Spoštujemo odločitve svetovanca o nadaljnjem izobraževanju, pri čemer pa skozi postopek svetovanja naredimo vse, da mu pomagamo do zanj najboljše odločitve.

  Usmerjenost k stranki
  Usmerjeni smo k posamezniku. Svetovanec je središče svetovalnega procesa. Z našo pomočjo pridobi različne informacije, da lahko odgovorno in samostojno sprejema odločitve o svojem nadaljnjem izobraževanju ter skladno z njimi tudi deluje.

  Objektivnost
  Objektivnost se odraža kot zaveza svetovalca, da vselej nudi celovito in za svetovanca primerno informacijo ali nasvet ne glede na morebiten drugačen osebni ali poslovni interes svetovalca. Svetovancem objektivno predstavljamo realne možnosti izobraževanja in učenja.

  Strokovnost
  Strokovnost pojmujemo kot poznavanje potreb različnih skupin svetovancev, svetovalnega procesa, načinov in metod svetovanja, različnih pristopov k posameznikom, sposobnost iskanja učinkovitih rešitev in dobro poznavanje področja izobraževanja odraslih. Redno samovrednotenje predstavlja podlago za naše nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje. Strokovnost krepimo s stalnim izpopolnjevanjem, sprotnim pridobivanjem novih informacij in vlaganjem v osebno rast.

  Kakovost
  Skrbimo za kakovost svojega dela. Na načrten in metodološko podprt način spremljamo, analiziramo in vrednotimo naše delo. Na podlagi ugotovitev iščemo izboljšave, ki jih vpeljujemo v svoje delo.

  POSLANSTVO IN VIZIJA

  Zagotavljamo prijazno, zaupno, brezplačno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje ter svetovanje vsem odraslim kot podporo pri izobraževanju in učenju. Pomagamo jim pri odločanju za izobraževanje, pri  organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere. Promoviramo vseživljenjsko učenje in povezujemo vse ponudnike izobraževanja odraslih v Koroški regiji.

  LISTINA KAKOVOSTI

  Listina kakovosti je sistematičen zapis o tem, kako zagotavljamo kakovost naših storitev. Je seznam in opis dogovorov, postopkov in aktivnosti, ki jih naše Svetovalno središče Koroška sistematično izpeljuje, z namenom ohranjanja in razvoja kakovosti.

  LISTINA KAKOVOSTI 

  IZJAVA O KAKOVOSTI

  Izjava o kakovosti je dokument, s katerim se zavezujemo, da vsem deležnikom v procesu svetovanja zagotavljamo standarde kakovosti, ki so opredeljeni v modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

  IZJAVA O KAKOVOSTI

  SAMOEVALVACIJA

  Samoevalvacija je strokovni postopek samoocenjevanja. Z njegovo pomočjo organizacije za izobraževanje odraslih same načrtno in sistematično pridobijo podatke o kakovosti svojega dela.

  AKCIJSKI NAČRT

  Akcijski načrt za razvoj kakovosti je načrt uvajanja sprememb in ravnanje svetovalnega središča ter dela svetovalcev, zato da bi uresničevali svoje poslanstvo in dosegali opredeljene cilje informativno-svetovalne dejavnosti. Izdelan je na podlagi ugotovitev samoevalvacijskega poročila.

  AKCIJSKI NAČRT 2020

  POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI

  Kakovost spremljamo redno in sproti ter vsako leto skladno z navodili Andragoškega centra Slovenije pripravimo poročilo.

  Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2019

  INFO ISIO

  Tu najdete vse številke skupnega časopisa vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.

  PARTNERJI

  V našem svetovalnem središču želimo vsem ciljnim skupinam v Koroški regiji zagotoviti kakovostne svetovalne storitve. To pa lahko storimo le s profesionalnim povezovanjem  tako z ustanovami, ki v lokalnem okolju izvajajo različne dejavnosti  za odrasle, kot tistimi, ki  vplivajo na  uresničevanje razvojnih strategij na področju  razvoja človeških virov v regiji. S tem namenom  smo  vzpostavili mrežo strateških in strokovnih partnerjev, s  katerimi se dogovarjamo o aktivnostih, ki so usmerjena v  razvoj in možnosti delovanja svetovalnega središča ter lokalnega svetovalnega omrežja.

  STRATEŠKI PARTNERJI:
  Partnerska mreža strateških partnerjev zajema najpomembnejše subjekte, ki načrtujejo in sodelujejo pri odločanju o strategijah razvoja lokalnega okolja in razvoja njegovih človeških virov.

   STROKOVNI PARTNERJI:
   Partnersko mreža strokovnih partnerjev pa  zajema mrežo organizacij, ki v lokalnem okolju delujejo v svetovanju ali izobraževanju odraslih.