Na MOCIS-u se zavedamo, da so za uspeh ustanove ključnega pomena kakovostne izobraževalne in svetovalne storitve ter zadovoljstvo udeležencev in zaposlenih.

Politiki kakovosti smo se zavezali že v letu 2005, ko smo pristopili k projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje  – POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije.

Skrb za kakovost in zadovoljstvo udeležencev sta postala naši glavni vodili, zato tudi po zaključku projekta POKI nadaljujemo s celovitim sistemom vodenja in spremljanja kakovosti, tako kot narekujejo trendi v izobraževanju odraslih.

Našim udeležencem izobraževalnih programov, zaposlenim in zunanjim sodelavcem želimo zagotavljati najboljše pogoje za delo in njihovo osebnostno ter strokovno rast. K temu nas zavezujejo vizija, poslanstvo in vrednote ter listina in izjava o kakovosti.

VIZIJA je usmerjena v  doseganje zastavljenih ciljev. S preseganjem rezultatov dela pa bomo postali najbolj prepoznavna in strokovna institucija za izobraževanje odraslih v koroški regiji in tudi na nacionalni ravni.

POSLANSTVO našega zavoda je v vpeljevanju sodobnih izobraževalnih vsebin in pristopov pri izvajanju različnih oblik formalnega in neformalnega vseživljenjskega učenja. S tem želimo prebivalcem Koroške omogočiti dobro usposobljenost za delo ter višjo kakovost življenja. Udeležencem izobraževanja, strokovnim sodelavcem in poslovnim partnerjem nudimo priložnost soustvarjanja kvalitetnega izobraževanja.

VREDNOTE zaposlenih v našem kolektivu so naslednje:

 • razvoj,
 • strokovnost,
 • kakovost in
 • spoštovanje vsakega posameznika.

SAMOEVALVACIJSKI NAČRT 2017
SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2019

KOMISIJA ZA KAKOVOST

Za sistematično kakovost bo tudi v letu 2020/21 skrbela komisija za kakovost. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj pet članov, imenovanih izmed strokovnih delavcev zavoda, predstavnikov delodajalcev in predstavnikov udeležencev. Naloga komisije je, da spremlja in ugotavlja kakovost dela in ob zaključku leta izda poročilo.

Člani komisije za kakovost v šolskem letu 2020/21

 1. Kristina Navotnik, organizatorka izobraževanja odraslih – predsednica
 2. Bernarda Mori Rudolf, svetovalka za izobraževanje odraslih – podpredsednica
 3. Maksimiljana Kralj, zunanja sodelavka zavoda
 4. Irena Danica Pijovnik, predstavnica delodajalcev – področje javnega sektorja
 5. Lucija Franc Knez, predstavnica delodajalcev – področje gospodarstva
 6. Zdenka Turičnik, predstavnica udeležencev

Naloga komisije je, da spremlja in ugotavlja kakovost dela in ob zaključku leta o tem izda poročilo.

V šolskem letu 2020/21 bo komisija za kakovost dodatno oblikovala Akt o delu komisije za kakovost, ki bo zajemal sestavo, mandat in pravila delovanja komisije.

SKUPINA ZA KAKOVOST

V letu 2020/21 bo v okviru Komisije za kakovost še naprej delovala interna Skupina za kakovost, ki jo bo sestavljalo šest članic – strokovnih delavk MOCIS-a. Skupina se bo poglobljeno ukvarjala s kakovostjo na ravni celotne organizacije. Naloga skupine za kakovost bo, da bo skrbela za redno spremljanje kakovosti in dejavnosti v okviru načrtovane samoevalvacije ter presojanje in razvijanje kakovosti na MOCIS-u.

Članice skupine za kakovost

 1. Bernarda Mori Rudolf, svetovalka za izobraževanje odraslih – predsednica
 2. Kristina Navotnik, organizatorka izobraževanja odraslih – podpredsednica
 3. Urška Novak Lešnik, organizatorka izobraževanja odraslih – članica
 4. Janja Bartelj, organizatorka izobraževanja odraslih – članica
 5. Sabina Zorjan, organizatorka izobraževanja odraslih – članica
 6. Simona Štruc, mentorica v programu PUM-O – članica