Nacionalna poklicna kvalifikacija 

 

 Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

Kdo lahko pridobi NPK?

  • Vsak ki, je star najmanj 18 let, izjemoma pa tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in če izkazuje ustrezne delovne izkušnje;

  • Vsak ki, izpolnjuje vstopne pogoje, določene s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

 Pri nas se lahko udeležite priprav na pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij in se vključite v postopek pridobitve NPK. Priprave organiziramo za naslednje NPK:

  • socialni oskrbovalec na domu (150 ur)
  • računovodja (100 ur)
  • knjigovodja (80 ur)
  • hišnik (50 ur)
  • izdelovalec spletnih strani (50 ur)

Priprave potekajo do trikrat tedensko v popoldanskem času ob pogoju, da je prijavljeno zadostno število udeležencev. Postopek pridobitve NPK je sestavljen iz dveh delov:

  1. Priprava in pregled osebne zbirne mape

Osebna zbirna mapa vsebuje življenjepis kandidata (europass), dokazila o izobrazbi, potrdila o opravljenih dodatnih izobraževanjih, dokazila o delovnih izkušnjah, reference itd. Primer osebne zbirne mape

  1. Neposredno preverjanje oz. izpit 

Način preverjanja je opredeljen v katalogu strokovnih znanj in spretnosti za posamezno poklicno kvalifikacijo. Možni načini so: pisno preverjanje, praktična naloga, zagovor in naloga oz. izdelek.

Ko uspešno opravite preverjanje, si pridobite javno veljavni certifikat, ki ima trajno veljavo. Preverjanje se opravi pred tričlansko komisijo, ki jo določi Republiški izpitni center. O prednostih pridobitve NPK si lahko preberete tukaj.

Kontakt:

Urška NOVAK LEŠNIK  040 164 612 ali urska.novak@mocis.si