Študijski krožek predstavlja organizirano infrastrukturo za samostojno učenje odraslih, za katero je tipičen proces prostovoljnega ustvarjalnega in demokratičnega sodelovanja ob spoštljivi plodni razpravi. Prične se s socio-kulturno animacijo in konča z akcijo. V njem potekata usklajevanje in skrb za skupno dobro. Tipični elementi srečanja so: pozdrav, pravila, razprava, povzetek in načrt nadaljevanja, evalvacija.

Za krožek je značilna osebna komunikacija. Zanjo je potreben stik, ki izpostavlja izbiro bolj od nadzora ter omogoča izrabo notranjih virov. Družbene okoliščine, ki spodbujajo samostojno učenje, torej vsebujejo kar najmanjšo mero poskusov prevladovanja in apatije. Komunikacija ni vedno neposredna in prav tako kot vzpostavljanje stika potrebuje čas. Kot vsi procesi je tudi komunikacija počasna in draga, lahko tudi dolgočasna, zato so zanjo ključni notranji viri, dobronamernost, odkritost in strpnost.

Sodelujoči vzpostavijo stik na ravni vsebine, odnosov ali vrednot, zato sta potrebna empatija in čas za podoživljanje, ustvarjanje notranjih slik, občutkov, ki jih posamezniki zaznavajo selektivno, skladno z njihovimi izkušnjami, ki delujejo kot fiziološki in psihološki filter.

Učenje v študijskih krožkih vodi v konkretne zaključke – izdelke, dogodke, zbližanja stališč, osebno bližino in odprtost za novosti ob trdni identiteti na katerikoli ravni.

Ob 15. obletnici izvajanja študijskih krožkov, smo na MOCIS-u izdali Zbornik študijskih krožkov 2003-2018, kjer so predstavljeni krožki po različnih tematikah, katere so zajemali študijski krožki skozi vsa ta leta.

AKTUALNI ŠTUDIJSKI KROŽKI

Me slišiš? Sporazumevamo se lahko tudi brez besed.

V Sloveniji je več kot 200.000 oseb z izgubo sluha. Gluhe in težko naglušne osebe imajo zaradi okvare sluha velike težave pri sporazumevanju in vključevanju v okolje, v katerem živijo, se izobražujejo, delajo ali preživljajo prosti čas. Naglušnost in gluhota je nevidna invalidnost, saj jo okolje zazna šele ob komunikaciji s posameznikom, ki pa je zelo otežena, ali pa se le-ti zaprejo vase, kar pa lahko vodi v različne oblike socialne izključenosti. S kakšnimi težavami se v vsakdanjem življenju spopadajo ti ljudje in kako to vpliva na njihovo življenje, bodo spoznavali člani študijskega krožka z namenom, da bi se jim lahko približali, posebej za njih pripravili različna, za njih potrebna, izobraževanja in jih vedno bolj vključevali v družbeno dogajanje okolice. Na Koroškem je registrirano društvo gluhih in naglušnih. Člani študijskega krožka bodo v sodelovanju s člani društva najprej raziskali, kako društvo deluje, kaj ponuja članom in kako ozaveščajo splošno javnost. Osredotočili se bodo na potrebe gluhih in naglušnih na področju izobraževanja in učne metode, ki so najbolj ustrezne za delo z gluhimi in naglušnimi. V nadaljevanju bodo pripravili letak, namenjen sedanjim članom društva in zainteresirani javnosti, kjer bodo zbrali informacije o delovanju in oblikovali povabilo k včlanitvi v društvo. Člani ŠK se bodo povezali z lokalnimi mediji (KOR TV, TV Dravograd) in ocenili trenutno stanje pogojev za prilagajanje TV programa gluhim in naglušnim ter skupaj z njimi pripravili prispevek o študijskem krožku na lokalni TV s prilagoditvami za gluhe in naglušne.

V nadaljevanju bodo pridobili podatek, koliko oseb na Koroškem pozna znakovni jezik in zbrali interes za učenje le-tega.

S tem študijskim krožkom bomo sledili ciljem VITR, ki spodbujajo aktivno sodelovanje v lokalni skupnosti pri ključnih trajnostnih izzivih, spodbujajo razvijanje spretnosti za primerjavo različnih scenarijev za prihodnost skupnosti in vključevanje v postopke javnega odločanja ter delovanje kot odgovorni člani skupnosti – in pri tem gluhi ter naglušni ne smejo biti izjema.

 

Bodi ponosen, prostovoljec.si

Pretekle izkušnje s pandemijo COVID-19 in z lanskimi poplavami so močno posegle v naša življenja na različnih področjih. Ob nepredvidenih situacijah pridejo na plan človeške vrline kot nesebična pomoč sočloveku in to so razlogi, zaradi katerih moramo spodbujati prostovoljstvo in povezanost ter sodelovanje med prostovoljci.

S študijskim krožkom se odzivamo na vedno večjo potrebo skupnosti glede povezovanja vseh prostovoljcev, ki delujejo v lokalnem okolju, v enotno mrežo, z namenom povezovanja prostovoljskih aktivnosti bolj sistematično in organizirano. Člani ŠK bodo spodbujali k medgeneracijskemu povezovanju, ki krepi medčloveški odnos in uresničuje medgeneracijsko solidarnost v današnjih družbenih razmerah in s tem sledimo ciljem VITR z vidika partnerstva in doseganja ciljev ter zmanjšanja neenakosti. V ta namen bodo člani ŠK vzpostavili spletno stran za povezovanje vseh organizacij in društev, ki že delujejo ali si v prihodnje želijo delovati na področju prostovoljstva, z namenom medsebojnega informiranja, povezovanja in sodelovanja.

Člani ŠK bodo organizacijam in društvom predstavili navodila, kako registrirati prostovoljsko dejavnost z ureditvijo vseh formalnosti in to tudi objavili na spletni strani. V lokalnem okolju bodo člani dodatno spodbujali ostale organizacije in društva k aktivnemu delovanju (skupna organizacija aktivnosti in dogodkov, obveščanje javnosti, izobraževanja glede na potrebe prostovoljcev idr.).

 

Poklicna pot z umetno inteligenco

Sodobna informacijska tehnologija oziroma znotraj te svetovni splet ponuja ogromno količino podatkov, informacij, programov, pripomočkov. Da bi posameznik lahko prepoznal, izbral in uporabil prave informacije, je smiselno izpiliti kritično razmišljanje, saj bo na ta način lahko sprejemal bolj ustrezne odločitve. Udeleženci ŠK se bodo učili kritičnega razmišljanja, spoznavali bodo, kaj kritično mišljenje je in kako ga s pomočjo uporabe nekaterih IKT orodij celo spodbujati. Vadili se bodo v prepoznavanju pravih, verodostojnih informacij in preverjanju podatkov na spletu.

V nadaljevanju bodo spoznavali umetno inteligenco in nekatera orodja, ki že delujejo s pomočjo umetne inteligence (npr. spletno nakupovanje, iskanje po spletu, uporaba pametnih telefonov, oprema za prevajanje, navigacije …).

Spoznavali in učili se bodo, kako lahko pravilna uporaba umetne inteligence spodbudi ustvarjalnost, prihrani čas, dopolni razmišljanje in daje možnosti za nadgradnjo znanja in ustvarjalnosti, saj nas prav kreativnost loči od računalnikov.

Naučili se bodo, kako v praksi uporabljati posamezna orodja umetne inteligence in kako izdelke, narejene z njeno pomočjo, učinkovito izkoristiti pri iskanju zaposlitve, komunikaciji z delodajalci ter osebni predstavitvi delodajalcu.

Člani študijskega krožka bodo usmerjeni k doseganju cilja VITR, saj s tem študijskim krožkom spodbujajo življenjske veščine za trajnostne možnosti preživetja zase in druge posameznike.

Javnosti bodo skozi lastne izkušnje in pridobljeno zanje sporočili, da je naša prioriteta, da ohranimo lastno inteligenco in se še vedno osebnostno razvijamo.

PRETEKLI ŠTUDIJSKI KROŽKI

Zdrava zemlja – zdrav človek

V študijski krožek so se vključile tri generacije, ki so spoznavale vpliv lune na naravo in človeka. Naučili so se, kaj pomeni lunina mena in kaj lunin lok; da je razlika med padajočo luno in luno v padanju; ugotovili so, kaj se dogaja ob polni luni in kaj ob mlaju; kako vsa lunina pot vpliva na rastline in njihovo rast ter na ljudi. Člani so pripravili priročen zapis z opomnikom, kdaj je primerno za posamezna opravila in to podelili med zainteresirano javnost. Med seboj so podelili ljudske modrosti in jih tudi zapisali.

           

 

Pridi se v’n špilat

Največji dosežek študijskega krožka Pridi se v’n špilat je v empatiji in medgeneracijskem druženju, tudi v prenosu znanja s starejše na mlajšo generacijo. Starejši so obujali spomine, krepili spomin in zapisovali igre, mlajši pa so uživali ob igranju starih iger v naravi. V ŠK smo vključili preko 30 otrok.

 

Skrb za cvetočo prihodnost

 Povezovanje različnih ciljnih skupin udeležencev in skrb za trajnostnost.  Nadgradili smo dva študijska krožka, ki sta se dotikala teme podnebnih sprememb in trajnostnosti, in sicer krožek Cvetoči travniki slovenjegraškega primestja in Povojčkove arcnije. Člani študijskega krožka so posebno pozornost namenili timijanu, kot pomembnemu in uporabnemu zelišču. Skupaj so se izobraževali, predajali svoje ugotovitve širši javnosti na predavanjih in zasadili timijan na nekaterih javnih površinah v občini. Z nadgradnjo smo prispevali k večji ozaveščenosti ljudi o pomembnosti sobivanja z naravo. Članica krožka je pripravila dva strokovna prispevka na dotično temo, ki sta bila objavljena v medijih.

 

Kontakt:

Kristina NAVOTNIK   070 165 190  ali kristina.navotnik@mocis.si

Mira MORI  070 974 760  ali mira.mori@mocis.si