PROJEKTA LAS

NAZIV PROJEKTA:
NAJ TEČE UČENJE SKOZI ŽIVLJENJE – MOČ BESED V MEDSEBOJNIH ODNOSIH

 

Nosilec projekta:
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih

 

 

Projektni partnerji:

Koroški dom starostnikov, PE Slovenj Gradec
Društvo kmetic Dravograd
Dom Hmelina, dom za starejše občane, d. o. o.

 

Ukrep M19; Podukrep M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Tematsko področje: 4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
Podukrep: 4 C Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, aktivno staranje in zdravje
Namen in aktivnosti projekta:

Težišče ukrepanja je usmerjeno v aktivnosti za socialno vključevanje ranljivih skupin. Aktivnosti za socialno vključenost in zmanjševanje tveganje revščine je potrebno prepletati z aktivnostmi aktivnega staranja, kjer se ustvarjajo sinergijski učinki medgeneracijske pomoči, izboljševanja kvalitete življenja, realizacija potencialov (kreativnosti) in sodelovanja v družbi skladno s potrebami, željami in zmožnostmi posameznika.

Namen projekta je opolnomočiti in usposobiti osebe za učinkovito medsebojno komunikacijo v razširjenih družinah z namenom izboljšanja medsebojnih odnosov in posledično kakovostnejšo življenje v sožitju bivanja v domačem okolju, kar posledično vpliva tudi na produktivnost in zdravje.

Cilji in rezultati projekta:

Cilji programa so usmerjeni v pridobivanje ključnih kompetenc, potrebnih za učinkovito komunikacijo, ki bo udeležencem omogočalo lažje obvladovanje situacije, v kateri so se znašli, manj stresno življenje, večjo samozavest in samostojnost ter dobro počutje in učinkovitejše delo.

Program traja 20 pedagoških ur in vključuje tako teoretični kot tudi praktični del.

 

Vrednost operacije:
Skupna vrednost projekta z DDV Odobrena višina zneska sofinanciranja EKSRP
11.244,60 € 8.275,69 €

 

Način financiranja:
Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

 

Geografska lokacija projekta:
Slovenj Gradec, Dravograd, Muta in Radlje ob Dravi.

 

Časovni okvir izvajanja:
Predviden zaključek projekta je 31.03.2022.

NAZIV PROJEKTA:

NAJ TEČE UČENJE SKOZI ŽIVLJENJE – OSKRBA SVOJCA NA DOMU

 

Nosilec projekta:

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih

 

Projektni partnerji:

Koroški dom starostnikov, PE Slovenj Gradec

Društvo kmetic Dravograd

Dom Hmelina, dom za starejše občane, d. o. o.

 

Povzetek projekta:

TP:

 TP 4 VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

Ukrep:

4B Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti

Namen in aktivnosti projekta:

Namen projekta je usposobiti osebe za opravljanje domače oskrbe, ki bodo zadovoljevale potrebe starejših in/ali oseb s posebnimi potrebami po storitvah domače oskrbe z namenom izboljšanja kakovosti njihovega življenja in aktivnega vključevanja v družbeno življenje.

Težišče ukrepanja je usmerjeno v krepitev socialnega podjetništva in medinstitucionalnega sodelovanja ki podpira inovativnost in ustvarjalnost, razvija in udejanja inovativne storitve in proizvode, ki predstavljajo družbene inovacije ter krepijo socialni kapital ter ustvarjanje novih delovnih mest za različne skupine prebivalstva v lokalnih okoljih. Pri tem se bo spodbujalo deležnike k ustanavljanju socialnih podjetij in krepitvi podpornega okolja za njihovo delovanje.

Cilji in rezultati projekta:

Cilji projekta:

Cilji programa so usmerjeni v pridobivanje ključnih kompetenc, potrebnih za domačo oskrbo starejše in/ali osebe s posebnimi potrebami, kar bo udeležencem omogočalo lažje obvladovanje situacije, v kateri so se znašli, manj stresno življenje, večjo informiranost, večjo samozavest in samostojnost ter jim nudilo tudi priložnost za karierni razvoj.

 

Program traja 32 pedagoških ur in vključuje tako teoretični kot tudi praktični del. Program se bo izvajal na 4 lokacijah v obdobju od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2021. Izvedli bomo 4 izvedbe programa in vanj vključili 32 udeležencev. Projekt je razdeljen na dve fazi: animacija in pridobivanje udeležencev ter izvedba delavnic, vključno z pripravo zaključnega poročila.

Operativni cilji projekta:

–          krepitev medgeneracijskega sodelovanja;

–          spodbujanje vključevanja strokovnih kadrov in institucij v procese socialne vključenosti.

 

Vrednost operacije:

skupna vrednost projekta z DDV (€)

zaprošena sredstva EKSRP (€)

14.341,70

10.802,39

 

 

Način financiranja:

Projekt je sofinanciran s strani EKSRP.

 

Geografska lokacija projekta:

Mislinja, Dravograd, Muta in Radlje ob Dravi