KAKŠNE SO POTI DO ZNANJA IN NOVIH PRILOŽNOSTI ZA ZAPOSLENE NA KOROŠKEM?

V četrtek, 24. 2. 2022, smo uspešno izpeljali zaključno konferenco projekta Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih (2016–2022) – Svetovanje zaposlenim na Koroškem: KAKŠNE SO POTI DO ZNANJA IN NOVIH PRILOŽNOSTI ZA ZAPOSLENE NA KOROŠKEM?

Predstavili smo dosežene rezultate 6-letnega projekta in aktivnosti konzorcija (MOCIS in Srednja šola Ravne), s poudarkom na mreženju in povezovanju vseh deležnikov v regionalnem okolju z namenom doseganja ciljev projekta ter izgraditve trdnega temelja za nadaljnje sodelovanje in razvoj celotne regije.

Konferenca je potekala v dveh delih v videokonferenčnem okolju Zoom. V prvem delu smo v prispevkih zunanjih gostov in partnerjev predstavili širši pogled na pomen izobraževanja odraslih, svetovanja in razvoja kompetenc zaposlenih ter rezultate projekta. V drugem delu pa smo lahko prisluhnili predavanju dr. Eve Boštjančič, po katerem smo vsi prisotni skozi vprašanja in diskusijo skupaj ovrednotili pomen projekta za regijo in razmišljali o izzivih v prihodnosti.

Cilj projekta je bil informiranje in svetovanje zaposlenim odraslim, ugotavljanje ter vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in poglobljena svetovalna pomoč najmanj 720 zaposlenim na Koroškem. Projekt se formalno sicer zaključuje 31. marca 2022, ampak zastavljene cilje smo že dosegli in celo presegli. Rezultati kažejo, da smo do 31. januarja 2022 svetovali že 744 zaposlenim odraslim, kar predstavlja 1190 svetovanj. 726 svetovanj je zaključenih, od tega se je 667 zaposlenih odraslih odločilo za nadaljnje formalno ali neformalno izobraževanje oz. usposabljanje. Delež kazalnika rezultata je več kot 90 odstotna vključitev v nadaljnje izobraževanje.

Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih odraslih se v okviru Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih, ki deluje na MOCIS-u nemoteno in še vedno brezplačno, nadaljuje v okviru javne službe na področju izobraževanja odraslih, ki je bila s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vzpostavljena z januarjem 2021.

Urška Pavlič, Andragoški center Slovenije

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami dela.

Povezave:

 

EU Skladi: http://www.eu-skladi.si