VREDNOTENJE ZNANJ

KLJUČNE KOMPETENCE

PORTFOLIO

KLJUČNE KOMPETENCE

Ključne kompetence ugotavljamo skozi uvodni pogovor, ozaveščanje močnih področij posameznika in samoocenjevalne vprašalnike in teste v elektronski ali papirni obliki.

Socialna kompetenca v delovnem okolju

Državljanska kompetenca

Kompetenca učenje učenja

Kompetenca načrtovanje kariere

Vsakdanje aktivnosti

Digitalna kompetenca

Kulturna zavest in izražanje

Kulturna zavest in izražanje v turistični dejavnosti

Socialna kompetenca v osebnem okolju

Jezikovna znanja (ANG, NEM, DRUGO)

Ugotavljanje in vrednotenje (testiranje) sporazumevanja v tujem jeziku poteka v dveh delih – pisno (elektronski vprašalnik ali na papirju) in ustno (osebno, preko telefona ali videopovezave). Po zaključku vrednotenja vas umestimo na evropsko jezikovno lestvico (A1–C2), izdamo potrdilo z opisom jezikovnega znanja in podamo priporočila za nadgradnjo jezikovnega znanja. Predstavimo vam možnosti jezikovnega izobraževanja na Koroškem. Izdano potrdilo je informativne narave in ni javno veljavno. 

Z Andragoškim centrom Slovenije sodelujemo pri izvajanju individualnega ocenjevanja spretnosti odraslih, ki je za odrasle diskretno in brezplačno. Ocenjevanje spretnosti se izvaja s pomočjo spletnega inštrumenta SVOS (Spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti), ki ga je za slovenski prostor prilagodil Andragoški center Slovenije, ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

 

Ocenjevanje spretnosti odraslih je v Sloveniji del nacionalnega razvojnega projekta ESS Strokovna podpora razvoju kompetenc odraslih, ki ga v letih  2016-2022 izvaja Andragoški center Slovenije. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je implementacijo individualnega ocenjevanja spretnosti odraslih SVOS v Sloveniji zagotovilo z namenom, da neposredno podpre prizadevanja omrežja izvajalcev pri kakovostnem razvoju kompetenc pri odraslih.

SVOS je spletni diagnostični inštrument, ki ponuja zanesljive in veljavne ocene spretnosti za odrasle vseh starosti.  Ponuja zanesljive in veljavne ocene spretnosti na več področjih: oceno kognitivnih spretnosti (besedilne in matematične spretnosti, spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih) in lastno oceno spretnosti za posameznike t.i. nekognitivne spretnosti (raba spretnosti, zdravje in osebna blaginja, vedenjske kompetence, poklicni interesi in namere.

Delujemo kot Lokalna točka za izvajanje ocenjevanj SVOS in zagotavljamo:

brezplačen dostop do reševanja vprašalnika SVOS,

miren prostor za izvajanje ocenjevanj in potrebno tehnično opremo,

podporo med in po reševanju,

razlago pridobljenih rezultatov, če se posameznik sam odloči za to,

svetovanje za primerno izobraževanje in razvoj spretnosti.

SVOS je dostopen prek svetovnega spleta, in omogoča veljavne in zanesljive rezultate o ključnih spretnostih potrebnih za delo, življenje v skupnosti in v domačem okolju. Več o vprašalniku SVOS si preberite na https://svos.acs.si.

Kontakt:

Urška NOVAK LEŠNIK  040 164 612 ali urska.novak@mocis.si

Mira MORI HRIBAR  070 974 760 ali mira.morihribar@mocis.si

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

PRIPRAVA OSEBNE ZBIRNE MAPE (PORTFOLIO)

Proces vrednotenja poteka v štirih ključnih fazah: ugotavljanje, dokumentiranje, ocenjevanje in certificiranje. 

Rezultat procesa vrednotenja je lahko: 

  • izdelan portfolio v fizični ali elektronski obliki
  • mnenje strokovnega delavca v izobraževanju odraslih o posameznikovih kompetencah, 
  • izdelan načrt za nadaljnje izobraževanje, zaposlitev, razvoj kariere, 
  • pomoč pri pripravi Osebne zbirne mape (za udeležence priprav za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK).