PRIDOBIVANJE KOMPETENC 2016–2019

MOCIS center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec je skupaj s partnerji Smeri, izobraževanje, svetovanje in razvoj, d. o. o, A.L.P PECA podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline, d. o. o in Šolski center Ravne na Koroškem uspešno pridobil projekt sofinanciranja različnih javnoveljavnih programov za odrasle in programov za pridobivanje in razvijanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih.
S programi želimo povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje v Koroški regiji ter izboljšati (temeljne in poklicne) kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Ciljna skupina programov, ki jih bomo izvajali, so zaposleni: nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola), manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let; vključili bomo tudi ranljive ciljne skupine, kot so priseljenci, kmetje in delovni invalidi.
Udeležba v programih je za udeležence in delodajalce brezplačna.

Vsebine programov:

Učinkovita komunikacija (ustna, pisna, verbalna, neverbalna, reševanje konfliktov …), obvladovanje stresa, računalniška (digitalna) pismenost, zdravje na delovnem mestu, tuji jeziki, slovenščina za priseljence, UŽU-Moje delovno mesto, UŽU-Izzivi podeželja, UŽU-Moj korak, popotni jezik in IKT, robotika, operater na CNC-stroju …
10 ur vsakega programa lahko prilagodimo potrebam delodajalca oz. udeležencev.

Trajanje programov:

Večina programov traja 50 ur. Izvajamo jih lahko v dopoldanskem ali popoldanskem času, dva- do trikrat tedensko po 3–4 šolske ure.

Potrdila za udeležence:

Vsi, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu.
Izvajalci programov:
Programe izvajajo predavatelji, ki imajo bogate izkušnje pri delu z odraslimi. V izvajanje lahko vključimo tudi predavatelje, ki jih predlaga podjetje.

Prostori  izvajanja programov:

Prostori MOCIS-a in konzorcijskih partnerjev ali po dogovoru prostori podjetja.

V programih zagotavljamo tudi svetovanje v procesu izobraževanja, ki vključuje naslednje elemente andragoškega dela s ciljno skupino: pripravo izvedbenega načrta, svetovalno podporo med izvajanjem izobraževanja, spremljanje napredovanja in evalvacijo, ki vključuje tudi samooceno udeleženca in popis kompetenc po programu.

VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU:

  • Sonja Lakovšek, sonja.lakovsek@mocis.si, 040 342 130
  • Urška Novak, urska.novak@mocis.si, 040 164 612

Katalog programov je dostopen s klikom na naslednjo povezavo: KATALOG PROGRAMOV TPK 2017.

 

Programi so za odrasle brezplačni, saj jih sofinancirata Evropski socialni sklad in MIZŠ.

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.