02 88 46 400 info@mocis.si

Velika potrditev za nas je zeleni znak POKI, standard kakovosti, ki ga Andragoški center Slovenije podeljuje organizacijam za izobraževanje odraslih za delo na področju kakovosti. Standard dosegamo že vrsto let in nosilci znaka smo od leta 2005.

Na podlagi dokazil o izvedenem delu imamo znak POKI v uporabi do 31. 3. 2020.

VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE

Vizija, poslanstvo in vrednote zavoda smo sprejeli že v letu 2012. Zvesti jim ostajamo še danes. Sedaj veljavno besedilo je bilo sprejeto 15. 6. 2012 na kolegiju kolektiva, 12. 7. 2012 na andragoškem zboru in 13. 8. 2012 na Svetu zavoda. Kot vodilo svojega dela imamo sprejeti:

IZJAVO O KAKOVOSTI

Prvo izjavo o kakovosti smo izdelali v letu 2006 (sprejel Svet zavoda 22. junija 2006), prenovili pa smo jo v letu 2013 (sprejel Svet zavoda 26. februarja 2014). S tem se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja, financerjem in vsem drugim partnerjem zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

  1. V MOCIS-u z razvojem novih programov stalno širimo in bogatimo izobraževalno ponudbo v regiji in jo usklajujemo s smernicami Republike Slovenije in EU ter tako zagotavljamo dostopnost vseživljenjskega učenja najrazličnejšim ciljnim skupinam.
  2. Udeležencem nudimo sprotno spremljanje napredka, informiranje in svetovanje, učno pomoč v izobraževalnem procesu ter možnosti samostojnega učenja.
  3. Načrtovanje, organiziranje in izvajanje izobraževalnega procesa izpeljujemo strokovno in profesionalno.
  4. Razvijamo različne komunikacijske poti z namenom spodbujanja medgeneracijskega povezovanja in razvijanja partnerstva med udeleženci, sodelavci in različnimi organizacijami v ožjem in širšem okolju.
  5. Skozi sistematično in poglobljeno skrb za razvoj kakovosti na vseh področjih delovanja ugotavljamo tudi zadovoljstvo udeležencev z našimi storitvami in na podlagi ugotovitev uvajamo izboljšave.
  6. Nenehno skrbimo za organizacijsko kulturo naše organizacije in uvajamo različne aktivnosti za ohranitev njene visoke ravni.

 LISTINO O KAKOVOSTI

LISTINO O KAKOVOSTI dopolnjujemo ali spremenimo, kadar pride do sprememb v ravnanju v zvezi s kakovostjo ali se spremenijo okoliščine. Z listino kakovosti opredeljujemo pristop k spremljanju in razvijanju kakovosti v naši izobraževalni organizaciji ter aktivnosti, ki jih izvajamo, da bi uspešno dosegali zastavljene cilje izobraževalne organizacije. Listina kakovosti temelji na dosedanjih načinih spremljanja in razvijanja kakovosti, ki smo jih že preizkusili v praksi. Listina kakovosti je bila sprejeta v kolektivu dne 11. 6. 2013 in na Svetu zavoda dne 26. 8. 2013.

 PRESOJANJE KAKOVOSTI

Kakovost našega dela bomo presojali na več načinov.

Usposobljeni smo za sistematično delo pri razvoju kakovosti. Imamo 4 sodelavke, ki so se usposobile za izvajanje samoevalvacije po modelu POKI. 1 sodelavka je usposobljena za uporabo nacionalne baze vprašanj za pripravo anketnih vprašalnikov.

V različnih formalnih in neformalnih programih in dejavnostih, ki jih izvaja zavod, bomo za različne ciljne skupine udeležencev ob zaključku izobraževanja ugotavljali zadovoljstvo udeležencev in učiteljev z izpeljavo izobraževanja. V ta namen imamo pripravljeno bazo vprašalnikov, ki smo jih razvili za spremljanje zadovoljstva udeležencev in učiteljev po posameznih programih. Pripravljene analize bomo sistematično shranjevali v digitalni obliki v posebni mapi za kakovost, ki je dostopna vsem zaposlenim. Rezultate bomo predstavljali na kolegiju zaposlenih in na andragoških zborih.

V projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019 in Svetovanje za zaposlene 2016–2022 bomo udeležencem (tako kot vsi konzorcijski partnerji) nudili svetovalno podporo med izobraževanjem in tudi ob zaključku izobraževanja v zvezi z možnostjo nadaljnjega izobraževanja oz. vključitvijo v druge programe. Sproti bomo spremljali tudi učne dosežke udeležencev. V projektu Svetovanje za zaposlene 2016–2022 bomo spremljali kazalnike učinka in kazalnike rezultata.

V Svetovalnem središču Koroška tudi v letu 2018/19 nadaljujemo s spremljanjem po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. V dejavnosti ISIO smo v letu 2017 pričeli z novim krogom samoevalvacije.

notraj obstoječega modela POKI bomo v letu 2018/19 presojali in razvijali kakovost na naslednjih področjih:

  1. Izbrano področje: Izvedbeno načrtovanje na ravni izobraževalnega programa

Kazalnik: Izvedbeni načrt za individualne organizacijske modele

  1. Izbrano področje: Prostori

Kazalnik: Učni prostori

Kazalnik: Prostori za delo osebja

  1. Izbrano področje: Učinki izobraževanja

Kazalnik: Povečane zaposlitvene možnosti

Kazalnik: Napredovanje na delovnem mestu

V ta namen bomo v šolskem letu 2018/19 izpeljali spletno anketiranje s pomočjo spletnega orodja 1KA. Zbrane podatke bomo analizirali in o tem pripravili samoevalvacijsko poročilo.