02 88 46 400 info@mocis.si

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v Republiki Sloveniji, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilji javnega razpisa so:

  • spodbujanje vseživljenjskega učenja zaposlenih;
  • ozaveščanje zaposlenih posameznikov o pomenu vlaganja v osebni in karierni razvoj z namenom večanja njihove konkurenčne prednosti na trgu dela;
  • zviševanje usposobljenosti zaposlenih posameznikov z namenom ohranjanja zaposlitev in preprečevanja prehoda neustrezno usposobljenih ali presežnih delavcev v brezposelnost;
  • izboljšati motiviranost in prilagodljivost zaposlenih posameznikov (z dvigom splošnih in generičnih kompetenc zaposlenih);
  • povečanje mobilnosti na trgu dela in zaposlitvenih možnosti zaposlenih posameznikov (tudi razvoj novih kariernih možnosti)

Predmet razpisa: sofinanciranje stroškov neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih oseb.   

Do sofinanciranja so upravičena neformalna izobraževanja in usposabljanja.

Prijavitelji na javni razpis so:

  • posamezniki, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji;
  • samostojni podjetniki pod pogojem, da niso v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu;
  • posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi.

VEČ:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-neformalnih-izobrazevanj-in-usposabljanj-zaposlenih-254-jr/