Temeljne kompetence na Koroškem – TK na Koroškem

Obdobje izvajanja: 13. 10. 2023–30. 6. 2029

Poslovodeči partner: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih

Konzorcijski partner: Ljudska univerza Ravne na Koroškem

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Ciljna skupina projekta so odrasli. Posebno pozornost bomo namenjali naslednjim skupinam odraslih:

  • nižje izobraženim (srednješolsko izobraževanje ali manj),
  • aktivnim, ki so stari 55 let ali več, in
  • tujcem.

 

Sofinancirali se bodo izobraževalni programi za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc. Odrasli se bodo lahko vključili v naslednje programe:

  • programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost (Beremo in pišemo skupaj, Moje delovno mesto, Izzivi podeželja, Moj korak itd.);
  • javnoveljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik;
  • javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev;
  • javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle;
  • javnoveljavni program Digitalna pismenost za odrasle;
  • neformalni izobraževalni programi (tečaji tujih jezikov, komunikacije, računalništva, trajnosti, finančne pismenosti, zdravega življenjskega sloga ipd.) in
  • programi priprav na izpite iz slovenščine.

 

Odrasli se lahko vključi v več izobraževalnih programov. Program je uspešno zaključen, če je udeleženec prisoten najmanj 80 % ur trajanja programa.

Informacije o projektu:

Urška Novak Lešnik

040 164 612

urska.novak@mocis.si

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus. Javni razpis se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.