02 88 46 400 info@mocis.si

V MOCIS-ovi organizaciji smo 4. marca 2019 izpeljali seminar, ki je bil namenjen članom svetov javnih zavodov. Seminar je potekal v popoldanskem času, v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška v Slovenj Gradcu in je trajal 3 ure. Pobudo za organizacijo tovrstnega seminarja in potrebo v okolju smo prejeli s strani vodstvenih organov javnih zavodov ter samih članov svetov.

Delovanje svetov zavodov še zdaleč ni zgolj formalnost, pač pa so to poleg pristojnosti in dolžnosti tudi odgovornosti, ki so hkrati tudi odgovornosti posameznih članov svetov zavodov. Za kvalitetno in odgovorno opravljanje svojih nalog, med katerimi so pomembnejše: sprejem splošnih aktov javnega zavoda, določitev finančnega načrta, sprejem zaključnega računa in sprejem ter spremljanje programov dela in razvoja javnih zavodov, morajo člani svetov zavodov poleg tega, da obvladujejo področje, na katerem deluje posamezni javni zavod,  imeti tudi temeljna znanja s področja računovodenja zavoda ter seveda natančno poznati svoje pristojnosti in dolžnosti, tako z vsebinskega, kakor tudi s pravno  formalnega vidika.

Zato smo na seminarju predstavil vse vidike delovanja sveta javnega zavoda (vključno s pregledom osnov računovodstva v javnem zavodu)  in opozoril na nekatere ključne točke, kjer prihaja pri delovanju sveta javnega zavoda do nepravilnosti in dilem. Poleg tega je seminar postregel tudi z odgovori na vprašanja glede nagrajevanja članov svetov za njihovo delo.

Predavateljici sta bili Tončka Ločičnik, državna notranja revizorka, specialistka za revizijo in podjetniško svetovanje ter Rosanda Janež, državna notranja revizorka in pooblaščena revizorka. Obe imata bogata strokovna znanja in dolgoletne izkušnje pri delu z javnimi zavodi ter gospodarskimi družbami.

Seminar je bil namenjen predvsem predsednikom in članom svetov javnih zavodov, računovodskim in vodilnim delavcem v javnih zavodih, predstavnikom ustanoviteljev javnih zavodov ter vsem tistim, ki jim je delovanje in nadzor zavodov poklicna dolžnost. Udeležilo se ga je 25 udeležencev iz celotne Koroške regije. Z izvedbo in vsebinami so bili zadovoljni, prav tako so predlagali dodatna strokovna izobraževanja, ki bi si jih želeli zaradi potreb delovnega mesta ali osebnostnega razvoja.