02 88 46 400 info@mocis.si

 Ali poznate pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti, ki jih prevzemate kot člani v svetih javnih zavodov?

 Čas in kraj:  4. marec 2019, MOCIS, Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec

Trajanje:

4 pedagoške ure     15.00 – 18.30

Izvajalki:

Tončka Ločičnik, državna notranja revizorka, specialistka za revizijo in podjetniško svetovanje

Rosanda Janež, univ. dipl. ekonom; državna notranja revizorka, pooblaščena revizorka

Delovanje svetov zavodov še zdaleč ni zgolj formalnost, pač pa so to poleg pristojnosti in dolžnosti tudi odgovornosti, ki so hkrati tudi odgovornosti posameznih članov svetov zavodov.

Za kvalitetno in odgovorno opravljanje svojih nalog, med katerimi so pomembnejše: sprejem splošnih aktov javnega zavoda, določitev finančnega načrta, sprejem zaključnega računa in sprejem ter spremljanje programov dela in razvoja javnih zavodov, morajo člani svetov zavodov poleg tega, da obvladujejo področje, na katerem deluje posamezni javni zavod,  imeti tudi temeljna znanja s področja računovodenja zavoda ter seveda natančno poznati svoje pristojnosti in dolžnosti, tako z vsebinskega, kakor tudi s pravno  formalnega vidika.

Zato vas vabimo na seminar, ki bo natančno predstavil vse vidike delovanja sveta javnega zavoda (vključno s pregledom osnov računovodstva v javnem zavodu)  in opozoril na nekatere ključne točke, kjer prihaja pri delovanju sveta javnega zavoda do nepravilnosti in dilem. Poleg tega bo seminar postregel tudi z odgovori na vprašanja glede nagrajevanja članov svetov za njihovo delo.

Seminar namenjamo predvsem:

 • predsednikom in članom svetov javnih zavodov,
 • računovodskim in vodilnim delavcem v javnih zavodih,
 • predstavnikom ustanoviteljev javnih zavodov
 • pa tudi vsem tistim, ki jim je delovanje zavodov ter nadzor poklicna dolžnost.

Program seminarja:

 1. Delovanje svetov javnih zavodov
 1. Pravilnost delovanja svetov javnih zavodov
 • Pristojnosti in naloge svetov zavodov
 • Imenovanje, struktura, organizacija dela in delovanje svetov zavodov v ožjem smislu
 • Sprejemanje ustreznih notranjih aktov za delovanje svetov zavodov
 • Spremljanje ključnih finančnih in programskih dokumentov (finančni načrt, zaključni račun, program dela in razvoja javnega zavoda)
 • Specifične pristojnosti na delovno pravnem področju
 • Obračunavanje in izplačevanje sejnin in povračil drugih stroškov dela članom sveta
 • Ugotovitve računskega sodišča v zvezi s pravilnostjo delovanja svetov javnih zavodov.

 

 1. Uspešnost, učinkovitost in gospodarnost delovanja svetov javnih zavodov
  –  Uspešnost
  *  opravljanje predpisanih nalog,
  *  opravljanje dodatnih nalog.
  –  Učinkovitost
  *  zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo,
  *  zagotovitev pogojev za sprejem veljavnih odločitev,
  *  posledice neredne udeležbe na sejah svetov zavoda,
  *  ravnanje predstavnikov ustanoviteljev v skladu z navodili ustanovitelja in poročanje ustanovitelju o odločitvah zavoda.
  –  Gospodarnost
  *  opravljanje dela na sejah izven rednega delovnega časa,
  *  določitev sejnin in povračil stroškov do višine iz Uredbe o sejninah,
  *  morebitni vpliv uvedbe sejnin na število sej sveta.
  –  Ugotovitve računskega sodišča v zvezi s smotrnostjo (uspešnostjo, učinkovitostjo in
  gospodarnostjo) delovanja svetov javnih zavodov

 

 1. Osnove računovodstva za člane svetov javnih zavodov
 • Finančno, stroškovno in poslovodno računovodstvo,
 • Temeljne računovodske predpostavke,
 • Kakovostne značilnosti računovodenja,
 • Računovodski izkazi, ki jih sestavljajo javni zavodi,
 • Ekonomske kategorije (sredstva, viri sredstev, prihodki, odhodki in izid poslovanja),
 • Analiziranje računovodskih izkazov.

 

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 30 EUR.

Kotizacijo poravnajte ob prijavi na:

TRR SI56 0131 2603 0723 503, MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec, davčna številka: SI 91051584. Potrdilo o plačilu posredujte na elektronski naslov ana.marhat@mocis.si ali janja.bartelj@mocis.si

Prijave  sprejemamo do 28. februarja 2019 preko elektronskega obrazca. Pisne odjave upoštevamo 2 delovna dneva pred izvedbo. V primeru nepravočasne odjave oziroma neudeležbe brez odjave zaračunamo celotno kotizacijo.

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 070 601 765 ali pa nam pišete na  janja.bartelj@mocis.si

Vabljeni!