02 88 46 400 info@mocis.si

DATUM IN ČAS IZVEDBE: jesen 2018 oz. po dogovoru

LOKACIJA: Slovenj Gradec, MOCIS, Center za izobraževanje odraslih TRAJANJE: 140 ur

ŠT. UDELEŽENCEV: od 8 do 16 udeležencev

GRADIVO ZA UDELEŽENCE: da

Mediacija ali posredovanje v sporu je proces, ki ga usmerja mediator in v katerega se sprte strani ali strani, ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Prednost mediacije je v učinkovitosti, nizkih stroških, visoki stopnji uspešnosti in obojestranski sprejemljivosti rešitve. Poleg formalne pa je zelo koristna tudi neformalna mediacija, ki je uporabna tako v osebnih odnosih kot tudi na delovnem mestu. Mediacija namreč prispeva k izboljšanju odnosov in sodelovanja med sprtima stranema, zmanjšuje možnost zaostrovanja sporov v prihodnje in prispeva k razvijanju učinkovitih oblik preprečevanja in razreševanja težav in nesoglasij.

Mediator je oseba, ki je usposobljena za vodenje procesa mediacije – pomaga udeleženim v procesu, da konstruktivno izrazijo probleme, želje in potrebe in aktivno sodelujejo pri iskanju rešitve. Mediator je nevtralen in skrbi za proces, glede vsebine pa se ne opredeljuje.

 

Opis usposabljanja:

Osnovno usposabljanje za mediatorje v obsegu 140 ur predstavlja temelj za delo na področju mediacije in zadošča za kompetentno uporabo mediacijskih veščin v svojem okolju. Po uspešno zaključenem usposabljanju udeleženci pridobijo naziv MEDIATOR. Usposabljanje zadošča predpisanim kriterijem za uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč v skladu z zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov in presega standarde postavljene pri Slovenskem združenju mediacijskih organizacij – MEDIOS, kar pomeni, da zadošča za uvrstitev na kateri koli seznam mediatorjev v Sloveniji (npr. za mediatorje na sodiščih, na ministrstvu za zdravje, seznam mediatorjev pri Zavodu RAKMO ipd.) in je tudi mednarodno priznano.

Usposabljanje vodi: mediator in trener mediatorjev Zavoda Rakmo, Marko Iršič.

Marko Iršič je eden vodilnih strokovnjakov s področja obvladovanja konfliktov in mediacije v Sloveniji. Je aktiven mediator in trener mediatorjev, predavatelj in avtor številnih člankov in knjig s področja mediacije in komunikacije ter ustanovitelj Zavoda Rakmo. V Leuvenu (Belgija) je končal študij iz pedagoških znanosti (Master of Educational Studies), v okviru katerega se je osredotočal na problematiko medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov. Je avtor knjig Umetnost obvladovanja konfliktov (2004), Mediacija (2010), Communication Wellness (2017) in Conflict Competence (2017). Vodi seminarje in delavnice s področja medosebnih odnosov, komunikacije, mediacije, obvladovanja konfliktov, obvladovanja težavnih strank in obvladovanja stresa doma in v tujini.

Trajanje in cilji usposabljanja:

Program usposabljanja za mediatorje – 140 ur sestoji iz dveh sklopov: 1. sklop v obsegu 64 ur in 2. sklop v obsegu 76 ur.

Prvi klop usposabljanja zadošča predpisanim kriterijem za uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč v skladu z zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov, za pridobitev naziva mediator v skladu s standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj pa je potrebno uspešno zaključiti tudi drugi sklop usposabljanja.

Cilji:

 • Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov
 • Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v
 • Ozaveščanje možnosti za ‘neformalno’
 • Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin.
 • Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces
 • Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti
 • Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v postopkih formalne mediacije v somediaciji in za samostojno vodenje neformalne

Oblika in metode dela:

Usposabljanje poteka v obliki:

 • petih dvodnevnih seminarjev (5 x 16 ur),
 • dveh utrditvenih seminarjev (16 ur + 8 ur),
 • izvajanje sodelovanje pri izvajanju mediacije (20 ur),
 • teoretičnega preizkusa znanja in zaključnega seminarja (16 ur)

Usposabljanje se izvaja v obliki predavanj, aktivnega sodelovanja udeležencev z vajami v obliki iger vlog in analize ter mediacijskega treninga z refleksijo. Vključuje delo v paru in v skupinah, snemanje mediacij in analizo posnetkov ter supervizijsko spremljanje dela udeležencev.

Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti. Usposabljanje pa vključuje tudi praktični del, za katerega so odgovorni udeleženci in poteka preko izvajanja neformalnih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih mediacij z mentorjem. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju mediacij, ter hkrati dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja. Udeleženci po izpolnitvi vseh pogojev Usposabljanja za mediatorje pridobijo naziv MEDIATOR.

REFERENCE:

Zavod RAKMO je vodilna organizacija na področju transformativne mediacije v Sloveniji. Njihovo poslanstvo je prispevati k razvoju kulture obvladovanja konfliktov na vseh področjih življenja, posameznikov in družbe. V ta namen izvajajo vrsto izobraževanj s področja mediacije, obvladovanja konfliktov, komunikacije in medosebnih odnosov ter pozivajo k prepoznavanju koristi mediacijskih spretnosti tako pri formalni mediaciji, kot tudi v vsakdanjem življenju. Specializirani so za področje obvladovanja konfliktov in mediacijo ter izvajajo usposabljanja za mediatorje že od leta 2006.

Zavod Rakmo je pobudnik ustanovitve in ustanovni član Združenja mediacijskih organizacij Slovenije – MEDIOS in Evropskega združenja za transformativno mediacijo (European Association for Transformative Mediation) ter aktiven član Svetovnega foruma mediacijskih centrov (UIA World Forum of Mediation Centers). Je organizator 1. in 2. Mednarodnega kongresa o transformativni mediaciji ter je izdal vrsto publikacij s področja mediacije in obvladovanja konfliktov.

 

 

 PROGRAM: Usposabljanje za mediatorje (140 ur)

 

Prvi sklop (64 ur): seminarski del

Sklop Vsebina Število ur

Prvi del:

Osnove mediacije

Konflikt in mediacija Vloga mediatorja

Osnove vodenja mediacije Mediacija v različnih okoljih

Igre vlog in urjenje

 

 

Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji idr.

 

Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije. Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog. Cilj igre vlog je predvsem, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji.

 

Praktične vaje se izvajajo v paru ali manjših skupinah, prav tako se v manjših skupinah izvajajo tudi igre vlog. Po vsaki zaključeni praktični vaji in igri vlog, udeleženci naredijo refleksijo. Poudarek je na vodenju procesa mediacije, počutju ob tem, kaj so naredili dobro in kaj bi prihodnjič lahko naredili še bolje.

 

Praktične vaje, igre vlog, refleksija in teorija se prepletajo.

Skupaj 16 ur
Drugi del: Jedrne faze mediacije

Jedrne faze mediacije

Odpravljanje ovir za uspešnost procesa Kako premakniti proces z mrtve točke

Kdaj z mediacijo nadaljevati in kdaj jo prekiniti

Igre vlog in urjenje

 

 

Skupaj 16 ur
Tretji del: Občutljivost za proces in sogovornike

Tehnike za ustvarjalno reševanje problemov Spremljanje dinamike konstruktivnosti pogovora

Ohranjanje občutljivosti Snemanje in analiza posnetkov

Igre vlog in urjenje

 

 

Skupaj 16 ur

Četrti del:

Začetne in zaključne faze mediacije, mediatorska etika in predpisi

Začetne faze mediacije

Kaj če ena od strani noče sodelovati Zaključne faze mediacije

Koraki po uspešno zaključeni ali prekinjeni mediaciji

Mediatorska etika in zakonodaja

Igre vlog in urjenje

 

 

Skupaj 16 ur
Skupaj: 64 ur

 

Drugi sklop: (56 + 20 ur):

Sklop Vsebina Število ur

Peti del: Somediacija, supervizija in

delovanje Centra

Somediacija

Supervizija

Mediacija v mediacijskih organizacijah

Igre vlog in urjenje

 

 

Ob teoriji in praktičnih vajah se udeleženci pripravljajo na utrditev veščin za samostojno vodenje formalne ali

neformalne mediacije.

Skupaj 16 ur

Praktični del:

* za izvedbo so

odgovorni udeleženci

Sodelovanje pri mediaciji in samostojno izvajanje formalne ali neformalne mediacije

 

 

Obvezen praktični del poteka preko izvajanja neformalnih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih mediacij

z mentorjem.

Skupaj 20 ur
Utrditveni del: 2 utrditvena seminarja igre vlog in urjenje

Poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem

razvijanju mediacijskih spretnosti, ki poteka v obliki iger vlog in refleksije.

Skupaj 24 ur
Izpitni del: Preizkus mediacijskih spretnosti Dvodnevni izpitni seminar

 

 

Usposabljanje se zaključi s preizkusom

mediacijskih spretnosti, ki se tudi snema.

Skupaj 16 ur
Skupaj: 76 ur
SKUPAJ: 140 UR