02 88 46 400 info@mocis.si

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  • računalnikar / računalnikarka

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

  • Izobraževalni program je ovrednosten s 180 kreditnimi točkami (KT) in traja 3 šolska leta.

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Udeleženec uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami splošno izobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vseinteresne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in zaključni izpit.

Zaključni izpit vsebuje naslednje predmete:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • izdelek oz. storitev in zagovor

PREDMETNIK

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Št. kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina Obvezno 12
P2 Matematika Obvezno 12
P3 Tuji jezik Obvezno 9
P4 Umetnost Obvezno 2
P5 Družboslovje Obvezno 6
P6 Naravoslovje Obvezno 6
P7 Športna vzgoja Obvezno 7
Skupaj A   54
B – Strokovni moduli
M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem Obvezno 6
M2 Upravljanje z uporabniško programsko opremo Obvezno 5
M3 Vzdrževanje informacijske opreme Obvezno 10
M4 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij Obvezno 6
M5 Programiranje naprav Obvezno 8
M6 Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz Obvezno 8
M7 Napredno vzdrževanje strojne opreme Izbirno 9
M8 Napredno vzdrževanje programske opreme Izbirno 9
Skupaj B   52
Praktično usposabljanje z delom 36
Interesne dejavnosti 6
Odprti kurikulum 30
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)   2
Skupaj kreditnih točk   180

Pojasnilo k predmetniku: Šola izbere en strokovni modul: M7 ali M8.