02 88 46 400 info@mocis.si

VPISNI POGOJI

  • V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  • vzgojitelj predšolskih otrok / vzgojiteljica predšolskih otrok

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

  • Izobraževalni program je ovrednosten s 240 kreditnimi točkami (KT) in traja 4 šolska leta.

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Udeleženec  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami splošno izobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in poklicno maturo.

Poklicna matura vsebuje naslednje predmete:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka
  • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
  • izpitni nastop in zagovor

PREDMETNIK

Oznaka  Programske enote  Obvezno / izbirno  Število kT 
P1 Slovenščina obvezno 24
P2 Matematika obvezno 19
P3 Tuji jezik obvezno 20
P4 Umetnost obvezno 4
P5 Zgodovina obvezno 6
P6 Geografija obvezno 6
P7 Sociologija obvezno 3
P8 Psihologija obvezno 3
P9 Fizika obvezno 3
P10 Kemija obvezno 3
P11 Biologija obvezno 6
P12 Športna vzgoja oproščeno 14
Skupaj A     111 
M1 Veščine sporazumevanja obvezno 5
M2 Pedagogika in ped. pristopi v predšolskem obdobju obvezno 5
M3 Razvoj in učenje predšolskega otroka obvezno 5
M4 Varno in zdravo okolje obvezno 5
M5 Kurikulum oddelka v vrtcu obvezno 6
M6 Igre za otroke obvezno 4
M7 Ustvarjalno izražanje obvezno 20
M8 Matematika za otroke obvezno 4
M9 Jezikovno izražanje otrok obvezno 4
M10 Naravoslovje za otroke obvezno 4
M11 Družboslovje za otroke obvezno 4
M12 Informativno komunikacijska tehnologija obvezno 4
M13 Likovno izražanje izbirno 6
M14 Glasbeno izražanje izbirno 6
M15 Plesno izražanje izbirno 6
M16 Šport za otroke izbirno 6
M17 Multimedije izbirno 6
Skupaj B    77
 Praktično usposabljanje z delom   20
 Interesne dejavnosti   14
 Odprti kurikulum   14
Poklicna matura (ipitni nastop in zagovor)   4
Skupaj kreditnih točk   240 KT

Izbirni strokovni moduli: Šola  izbere en strokovni modul izmed strokovnih modulov M13 do  M17.