02 88 46 400 info@mocis.si

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

vzgojitelj predšolskih otrok / vzgojiteljica predšolskih otrok

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni program je ovrednosten s 60 kreditnimi točkami (KT) in traja 1 šolsko leto.

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Slušatelj  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami  obvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in poklicno maturo.

Poklicna matura vsebuje naslednje predmete:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka
  • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
  • izpitni nastop in zagovor

PREDMETNIK

Oznaka Programske enote Obvezno/
izbirno
Število KT
M1 Komunikacijske veščine obvezno 3
M2 Predšolska pedagogika obvezno 3
M3 Razvojna psihologija obvezno 3
M4 Varnost in zdravje v vrtcu obvezno 3
M5 Kurikulum oddelka v vrtcu obvezno 6
M6 Likovno, glasbeno, plesno izražanje obvezno 16
M7 Matematika kot igra izbirno 3
M8 Otrok in jezik izbirno 3
M9 Narava in družba za otroke izbirno 6
M10 Likovno izražanje izbirno 3
M11 Glasbeno izražanje izbirno 6
M12 Plesno izražanje izbirno 3
M13 Šport skozi igro izbirno 3
M14 Multimedije izbirno 3
Skupaj B 40
Praktično usposabljanje z delom 12
Odprti kurikulum 4
Poklicna matura (izpitni nastop in zagovor) 4
Skupaj kreditnih točk 60

Izbirni strokovni moduli: šola izbere strokovne module od M7 do M14 v obsegu 6 KT.