02 88 46 400 info@mocis.si

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  • ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

  • Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT) in traja 4 šolska  leta.

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Slušatelj  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami splošno izobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vseinteresne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in poklicno maturo.

Poklicna matura vsebuje naslednje predmete:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva
  • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
  • izdelek oz. storitev in zagovor

PREDMETNIK

Oznaka  Programske enote Obvezno / izbirno Število KT
P1 Slovenščina obvezno 24
P2 Matematika obvezno 19
P3 Tuji jezik 1 obvezno 20
P4 Tuji jezik 2 obvezno 10
P5 Umetnost obvezno 3
P6 Zgodovina obvezno 5
P7 Geografija obvezno 3
P8 Sociologija obvezno 3
P9 Psihologija obvezno 3
P10 Kemija obvezno 5
P11 Biologija obvezno 5
P12 Športna vzgoja oproščeno 14
Skupaj A   114
M1 Poslovni projekti obvezno 12
M2 Poslovanje podjetij obvezno 14
M3 Ekonomika poslovanja obvezno 12
M4 Sodobno gospodarstvo obvezno 21
M5 Finančno poslovanje izbirno 7
M6 Materialno knjigovodstvo izbirno 7
M7 Komercialno poslovanje izbirno 7
M8 Upravno administrativno poslovanje izbirno 7
M9 Zavarovalne storitve izbirno 6
M10 Bančno poslovanje izbirno 6
M11 Poštni promet izbirno 6
M12 Finančno knjigovodstvo izbirno 6
M13 Neposredno trženje izbirno 6
Skupaj B   79
 Praktično usposabljanje z delom   6
 Interesne dejavnosti   14
 Odprti kurikulum   23
Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)   4
Skupaj kreditnih točk   240 KT

Izbirni del: šola  izbire 2 strokovna modula izmed  M5 do M8 in 1 strokovni modul izmed M9 do M13.