02 88 46 400 info@mocis.si

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednjo poklicno izobraževanje smeri trgovec ali administrator  ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  • ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

  • Izobraževalni program je ovrednosten s 120 kreditnimi točkami (KT) in traja 2 šolski  leti.

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Slušatelj  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami splošno izobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vseinteresne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in poklicno maturo.

Poklicna matura vsebuje naslednje predmete:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva
  • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
  • izdelek oz. storitev in zagovor

 PREDMETNIK

Oznaka  Programske enote  Obvezno / izbirno  Število kT 
P1 Slovenščina obvezno 13
P2 Matematika obvezno 10
P3 Tuji jezik obvezno 13
P4 Tuji jezik 2 obvezno 4
P5 Umetnost obvezno 2
P6 Zgodovina obvezno 2
P7 Geografija obvezno 2
P8 Sociologija Izbirno 2
P9 Psihologija Izbirno 2
P10 Kemija obvezno 3
P11 Biologija obvezno 3
P12 Športna vzgoja oproščeno 7
Skupaj A    61
M1 Projekti in poslovanje podjetja obvezno 14
M2 Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja obvezno 12
M3 Finančno poslovanje izbirno 7
M4 Materialno knjigovodstvo izbirno 7
M5 Komercialno knjigovodstvo izbirno 7
M6 Upravno administrativno poslovanje izbirno 7
M7  Zavarovalne storitve izbirno 6
M8 Bančno poslovanje izbirno 6
M9 Poštni promet izbirno 6
M10 Finančno knjigovodstvo izbirno 6
M11 Neposredno trženje izbirno 6
Skupaj B   39
 Praktično usposabljanje z delom   3
 Interesne dejavnosti   4
 Odprti kurikulum   9
Poklicna matura (izdelek oz. storitev in zagovor)   4
Skupaj kreditnih točk   120 KT

Izbirni predmeti: šola izbere sociologijo ali psihologijo. Izbirni strokovni moduli: šola izbere 1 modul  izmed strokovnih modulov od M3 do M6 in 1 modul izmed modulov od M7 do M11.

Vse dodatne informacije o programu dobite pri organizatorki izobraževanja odraslih za srednje šole: Kristina Navotnik, 070 165 190, kristina.navotnik@mocis.si.