02 88 46 400 info@mocis.si

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  • administrator / administratorka

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

  • Izobraževalni program je ovrednosten s 180 kreditnimi točkami (KT) in traja 3 leta.

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Slušatelj  uspešno zaključi program izobraževanja, če opravi s pozitivnimi ocenami splošno izobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vseinteresne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in zaključni izpit.

Zaključni izpit vsebuje naslednje predmete:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • izdelek oz. storitev in zagovor

PREDMETNIK

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Število kreditnih točk
P1 Slovenščina Obvezno 12
P2 Matematika Obvezno 12
P3 Tuji jezik Obvezno 9
P4 Umetnost Obvezno 2
P5 Naravoslovje Obvezno 6
P6 Družboslovje Obvezno 6
P7 Športna vzgoja oproščeno 7
Skupaj A   54
M1 Temelji gospodarstva Obvezno 5
M2 Administrativno poslovanje Obvezno 12
M3 Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje Obvezno 13
M4 Upravni postopek Obvezno 12
M5 Komuniciranje Izbirno 7
M6 Tajniška opravila Izbirno 7
M7  Trženje v sodobnem podjetju Izbirno 7
M8 Zbiranje in obdelava podatkov Izbirno 7
M9 Pravo Izbirno 7
Skupaj B   56
 Praktično usposabljanje z delom 36
 Interesne dejavnosti 6
 Odprti kurikulum 25
Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in zagovor) 2
Skupaj kreditnih točk 180 KT

Izbirni strokovni moduli: šola določi 2 izmed strokovnih modulov od M5 do M9.